ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….…………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης……………………………………………………………………………………………. ,

και διεύθυνση κατοικίας………. , επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρία για τον εξής λόγο:

Να συμπληρωθεί αναλόγως (V)
1 Πιστεύω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την Εταιρία
2 Πιστεύω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
3 Η Εταιρία υποχρεούται, βάσει νόμου, να διαγράψει τα προσωπικά μου δεδομένα
4 Ανακαλώ τη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Εταιρία
5 Άλλο

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής, κλπ):………………………………………………………………………..………………….

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία:

Σημειώνεται ότι η άσκηση/επίκληση του δικαιώματος της διαγραφής στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

 

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

 

E-ma

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………               Ημερομηνία: ………

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….…………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης……….. , και διεύθυνση κατοικίας………………………………………………. ,

επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα της διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν.

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής ):………………………………………………………………………..………………….

 

 

Διορθώσεις

Επιθυμώ όπως πραγματοποιηθούν οι εξής διορθώσεις των προσωπικών δεδομένων που με αφορούν:

Ελλιπή/ανακριβή στοιχεία Ορθά στοιχεία και λεπτομέρειες

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία: …………………………

Σημειώνεται ότι η άσκηση/επίκληση του δικαιώματος της διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

 

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………           Ημερομηνία: ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου ………………………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης…………, και διεύθυνση κατοικίας……………………………………………… ,

επιθυμώ να επικαλεστώ το δικαίωμα της εναντίωσης, σε ότι αφορά την εξής επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων:

1
2
3
4

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής κλπ):………………………………………………………………………..………………….

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία: ………

Σημειώνεται ότι η άσκηση/επίκληση του δικαιώματος της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

 

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………        Ημερομηνία: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….…………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης……….. , και διεύθυνση κατοικίας………………………………………………. ,

επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων για τον εξής λόγο:

Να συμπληρωθεί αναλόγως (V)
1 Αμφισβητώ την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν
2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν έχουν επεξεργαστεί παράνομα και, αντί της διαγραφής τους, επιθυμώ τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
3 Χρειάζομαι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν για τη θεμελίωση, άσκηση ή και υποστήριξη νομικών απαιτήσεων
4 Έχω αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και επιθυμώ τον περιορισμό της εωσότου καθοριστεί αν το αίτημα μου για εναντίωση έγινε αποδεκτό
5 Άλλο

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής κ.λ.π.):………………………………………………………………………..………………

Αναφέρετε λεπτομερώς στους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας και για τους οποίους ασκείτε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία:

Σημειώνεται ότι η άσκηση/επίκληση του δικαιώματος του περιορισμού στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………               Ημερομηνία:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….…………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης……….. , και διεύθυνση κατοικίας………………………………………………. ,

επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν.

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής κλπ):………………………………………………………………………..………………….

Επιθυμώ να λάβω επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν υπόκεινται σε επεξεργασία από την Τράπεζα (συμπληρώστε αναλόγως).

⃝ Ναι             ⃝ Όχι

Επιθυμώ να λάβω αντίγραφο των εξής προσωπικών δεδομένων που με αφορούν (αναφερθείτε αναλυτικά στην πληροφόρηση που επιθυμείτε να λάβετε):

Επιθυμώ να λάβω την εξής ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που με αφορούν:

Να

συμπληρωθεί αναλόγως (V)

1 Σκοποί της επεξεργασίας
2 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία
3 Προέλευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τρίτους
4 Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
5 Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
6 Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
7 Άλλο

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία:

Σημειώνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση εκτός εάν η άσκηση αυτή είναι επαναλαμβανόμενη ή επιφορτίζει την Εταιρία με υπερβολικά έξοδα με τα οποία, σε τέτοια περίπτωση, θα επιβαρύνεστε.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………               Ημερομηνία:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εγώ ο/η …………………………………….. , με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….…………… .,

Αρχής/χώρας έκδοσης……….. , και διεύθυνση κατοικίας………………………………………………. ,

επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν.

Δηλώστε το είδος της επιχειρηματικής/συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. πελάτης, προμηθευτής κ.λ..):………………………………………………………………………..………………….

Επιθυμώ όπως:

Να συμπληρωθεί αναλόγως (V)
1 Παραλάβω τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν από την Εταιρία
2 Η Εταιρία διαβιβάσει απευθείας τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν στον ακόλουθο
Υπεύθυνο Επεξεργασίας:……………………………………………………………………………..
3 Να μου αποσταλούν τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν στην ταχυδρομική διεύθυνση:
4 Να μου αποσταλούν τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:………………………………………………………………………………

Υπογραφή Αιτούντος:………………………………..                      Ημερομηνία:

Σημειώνεται ότι το πρώτο αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων δεν επιφέρει οποιαδήποτε χρέωση. Για επιπρόσθετα αιτήματα άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, θα επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Εταιρίας.

Οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την Εταιρία οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στα παρακάτω στοιχεία:

Διεύθυνση:  Κομποθέκλας 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο:  +00302310862661

E mail: info@anta.com.gr

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Ημερομηνία Παραλαβής : …………………………

Παραλήφθηκε Από : ………………………………….

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ :

Υπογραφή χειριστή αιτήματος:………………………               Ημερομηνία